REGULAMIN KONKURSU

1. fotomotif konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.

2. Każdy  autor  może  nadesłać  maksymalnie  10 prac.

3. Tematyka prac musi być związana z motywem festiwalu, ustalanym co roku przez Organizatora. W roku 2010 motywem tym jest "WODA" - traktowane na wszystkie sposoby: jako mieszanina gazów, życiodajny wytwór naszej planety, przestrzeń życiowa, jako siła wznoszenia, odpychania, zbliżenia i opadania, jako fizyka i metafizyka.

4. Technika wykonania: papier fotograficzny bądź papier do drukarek  do wydruków fotograficznych. Zdjęcia na     innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.

5. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 60 x 90 cm.

6. NAGRODY
    Nagrodami w konkursie jest:
  10 voucherów na bezpłatne zwiedzanie podwodnej wystawy fotograficznej
    w asyście profesjonalnych instruktorów nurkowania do zrealizowania w dniach 27.06 - 28.06.2010.
    oraz FotoKsiążki ufundowane przez Cewe FotoKsiązka:
  • I nagroda CeweFotoKsiążka na papierze fotograficznym max. 50 stron
  • II nagroda Cewe FotoKsiążka XXL (A3 pozioma 30x42cm) max. 50 ston
  • III nagroda Cewe FotoKsiążka XL (30x30cm) max. 50 stron

7. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane. Pozostałe prace będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora przez 3 miesiące od daty zakończenia ich przyjmowania. Po tym okresie zostaną one zarchiwizowane w siedzibie Organizatora.

8. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:
      a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich, np. „woda8674”
      b) nazwę kategorii
      c) ewentualnie tytuł i datę powstania pracy

9. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:
     a) godło autora
     b) nazwę kategorii
     c) spis prac

10. Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym godłem zawierająca:
     a) ankietę personalną
     b) godło autora
     c) imię i nazwisko
     d) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny
     e) numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
         ewentualnie adres e-mail
     f) własnoręczny podpis

11. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 15 czerwca 2010 roku (liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą na adres:
        Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
         ul. Dąbrowszczaków 3
         10-538 Olsztyn
         z dopiskiem: "Fotomotif konkurs" lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.
12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie transportu.

13. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też w gestii uczestnika leży ich odpowiednie zabezpieczenie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez prawa do honorarium autorskiego.

15. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie: Mieczysław Wieliczko, Ryszard Czerwiński,  Marek Marcinkowski, Paweł Staszak.

16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 czerwca 2010 roku na naszej stronie internetowej, a wręczenie nagród - 27 czerwca 2010 roku. O miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

17. Oficjalnym patronem prasowym branży fotograficznej Fotomotif konkursu jest miesięcznik "FOTO".

18. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane w czasopismach branżowych oraz mediach związanych patronatem prasowym z konkursem.

19. Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymają dyplomy uczestnictwa.

20. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

21. Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

22. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.

23. Organizatorem konkursu oraz Fotomotif Festival jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

Nagrodzone prace:
I miejsce:
Igor Kawecki
II miejsce:
Beata Podwysocka
III miejsce:
Maria Konieczna

Osoby wyróżnione w konkursie Fotomotif WODA 2010:

  • Wojciech Benedyktowicz
  • Agnieszka Wójcik
  • Edyta Farjan
  • Marta Moskwa
  • Tomasz Kaspruk
  • Agnieszka Wojszel