Regulamin happeningu

 1. Organizatorem happeningu jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 3

 1. Happening odbywa się w dniu 3 lipca 2009 roku i polega na ekspozycji fotografii na sznurkach w przestrzeni Śródmieścia miasta Olsztyn.

 1. Happening ma charakter otwarty. Dostępny jest dla każdego, kto zechce eksponować fotografię swojego autorstwa.

 1. Tematyka fotografii jest dowolny, z zastrzeżeniem zakazu prezentowania fotografii o tematyce pornograficznej i erotycznej. Fotografie o takiej tematyce zostaną przez odpowiednie osoby wyznaczone ze strony  Organizatora zdejmowane i niszczone.

 1. Autor fotografii eksponując ją podczas happeningu musi posiadać do niej prawa autorskie.

 1. Autor fotografii eksponujący fotografię, na której uwidocznione są rozpoznawalne twarze innych osób, musi mieć prawo do prezentacji ich wizerunku.

 1. Organizator happeningu nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za treść obrazu prezentowanego na fotografii, jej ewentualnego zniszczenia i nie będzie podmiotem żadnych roszczeń ze strony autora bądź osób trzecich.

 1. Organizator wydrukuje bezpłatnie  400 fotografii w rozmiarze 10x15 centymetrów w technice termosublimacyjnej.  Na fotografiach tych znajdzie się logotyp sponsora - firmy Sony Polska.

 1. Każda osoba ma prawo do druku czterech fotografii. O skorzystaniu z niniejszej usługi decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Wydrukowane fotografie zostaną osobiście powieszone na sznurkach ekspozycji przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.

 1. Drukowanie fotografii rozpoczyna się o godzinie 8:30 dnia 3 lipca 2009 roku w Spichlerzu Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Piastowskiej 13.

 1. Wyeksponowanie fotografii na sznurkach podczas trwania happeningu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora happeningu.

 1. Regulamin happeningu jest do wglądu na stronie internetowej www.fotomotif.mok.olsztyn.pl oraz w siedzibie Organizatora i Spichlerzu MOK.