REGULAMIN KONKURSU

1. fotomotif konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący. Konkurs jest bezpłatny.

2. Każdy  autor  może  nadesłać  maksymalnie  10 prac.

3. Tematyka prac musi być związana z motywem festiwalu, ustalanym co roku przez Organizatora. W roku 2009 motywem tym jest "powietrze" - traktowane na wszystkie sposoby: jako mieszanina gazów, życiodajny wytwór naszej planety, przestrzeń życiowa, jako oddech, wiatr, jako siła wznoszenia, odpychania, zbliżenia i opadania, jako fizyka i metafizyka.

4. Technika wykonania: papier fotograficzny bądź papier do drukarek  do wydruków fotograficznych. Zdjęcia na     innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.

5. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 60 x 90 cm.

6. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane. Pozostałe prace będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora przez 3 miesiące od daty zakończenia ich przyjmowania. Po tym okresie zostaną one zarchiwizowane w siedzibie Organizatora.

7. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:
      a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich
      b) nazwę kategorii
      c) ewentualnie tytuł i datę powstania pracy

8. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:
      a) godło autora
      b) spis prac

9. Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym
     godłem zawierająca:
     a) ankietę personalną
     b) godło autora
     c) imię i nazwisko
     d) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny
     e) numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
         ewentualnie adres e-mail
     f) własnoręczny podpis

10. Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną dopuszczone do udziału w fotomotif konkursie.

11. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 10 czerwca 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą na adres:
         Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
         ul. Dąbrowszczaków 3
         10-538 Olsztyn
         z dopiskiem: "fotomotif konkurs" lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.

12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie transportu.

13. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też w gestii uczestnika leży ich odpowiednie zabezpieczenie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez prawa do honorarium autorskiego.

15. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie:
      Ryszard Czerwiński
      Michał Szanter
      Marek Marcinkowski

16. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej , rozpoczynającej się w dniu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród tzn. 3 lipca 2009 roku w Parku Miejskim bądź na deptaku ulicy Prostej bądź w innym miejscu wybranym przez Organizatora konkursu.

17. Oficjalnym patronem prasowym branży fotograficznej fotomotif konkursu jest miesięcznik "FOTO".

18. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane w miesięczniku "Foto", "Gazecie Olsztyńskiej", innych czasopismach branżowych oraz mediach związanych patronatem prasowym z konkursem.

19. NAGRODY
     W fotomotif konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

20. Nagrodami rzeczowymi w konkursie jest 100 biletów na przeloty balonami, samolotami, szybowcami oraz skoki w tandemie ze spadochronem do zrealizowania w Aeroklubie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 4 i 5 lipca 2009 podczas wielkiego show fotomotif festival Olsztyn 2009.

21. W razie niemożności zrealizowania nagrody z powodu pogody uniemożliwiającej starty maszynom lotniczym, Organizator zapewnia nagrody rzeczowe wtórne o wartości równej z nagrodami pierwotnymi.

21. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

22. Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

23. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.

24. Organizatorem konkursu oraz fotomotif Festival jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.


Lista osób nagrodzonych przez jury konkursu:
  • Cezary Roszkowski
  • Anna Kamińska
  • Grzegorz Kusiorski
  • Krystyna Krasowska-Cicha
  • Filip Maranda
  • Wojciech Chomacki
  • Dominika Tępińska
  • Agata Górska
  • Aniela Kuhl
  • Iwona Bolińska-Walendzik


Jury postanowiło nie nagradzać innych prac.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Gala rozdania nagród odbędzie się 29 czerwca o godz 19:00 w Sali Kameralnej
Kamienicy Naujacka przy ul. Dąbrowszczaków 3.
Zapraszamy!